Materiaal

Bij het schermen in Nederland wordt voor veiligheids- en materiaaleisen een onderscheid gemaakt tussen recreatieve, wedstrijd- en topsport. Hierbij wordt recreatieve sport (het meest voorkomend) als volgt omschreven:

Recreatiesport is een belangrijk maatschappelijk gegeven. Het accent ligt op het plezierig bezig zijn en recreatieve wedstrijden worden wel geschermd om te winnen, maar deelname is belangrijker dan winnen. De deelnemers willen fit blijven en tijdelijk uit de sfeer van dagelijkse beslommeringen zijn. Zij willen hierbij niet allerlei verplichtingen op zich nemen m.b.t. regelmatige deelname aan trainingen. Het niveau waarop de deelnemers sporten loopt zeer uiteen. Plezier, ontspanning en sociaal contact zijn van primair belang.

Voorbeelden van evenementen die onder recreatiesport vallen zijn: clubkampioenschappen, ontmoetingen tussen clubs (een club nodigt de andere uit), het Jeugdpuntentoernooi (JPT), invitatiewedstrijden (verenigingen organiseren een toernooi en nodige meerdere andere verenigingen of individuen uit: het betreft hier vaak een jaarlijks herhalende wedstrijd zoals bijv. het Schelvispekel toernooi).

KNAS, Veiligheids- en Materiaaleisen 2010.

Omdat de vereniging in principe een locatie voor recreatief schermen is, investeert ze ook niet in materiaal dat geschikt is voor wedstrijden (het verenigingsmateriaal is goeddeels 350N sterkte voor kleding en ‘normaal’ klingen). Wil je aan wedstrijden gaan deelnemen, dan zul je als schermer zelf moeten investeren in daarvoor geschikte uitrusting. Leidend hierbij is je leeftijd, deze bepaalt welke kwaliteit materiaal je nodig hebt.

In het onderstaande overzicht zie je welk materiaal je nodig hebt (kledingsterkte, resp. kwaliteit/grootte van de kling);.

Leeftijdvestbroekondervestmaskerfloretdegensabel
senior800N800N800N1600NFIEFIES2000+
junior800N800N800N1600NFIEFIES2000+
cadet800N800N800N1600NFIEFIES2000+
pupil800N800N800N1600Nnormaal
(5)
normaal
(5)
S2000+
benjamin350N350N800N350Nnormaal
(0)
normaal
(0)
normaal
(0)
kuiken350N350N800N350Nnormaal
(0)
normaal
(0)
normaal
(0)

Aanvullende informatie vind je in KNAS, Veiligheids- en Materiaaleisen 2010.

Reglementen

Als je gaat sporten – en schermen is daar geen uitzondering op – dan wordt je verondersteld de regels te kennen. Om dit te bevorderen wordt je ook tijdens de training voortdurend gewezen op de belangrijkste geldende regels en naarmate je langer schermt zul je ook de regels gaan toepassen bij het scheidsrechteren voor je medeschermers.

Ga je daadwerkelijk naar wedstrijden, dan gaat dit een stap verder. Je moet niet alleen de regels in zijn algemeenheid kennen, je wordt verondersteld het reglement gelezen te hebben en te kennen. Buiten op toernooien als het Jeugdpuntentoernooi zal de scheidsrechter niet vanzelfsprekend de regels aan je uitleggen wanneer je een fout maakt. Je kunt hem of haar natuurlijk altijd vragen waarom je een gele of rode kaart krijgt, je kunt het ook later aan je trainer vragen, beter is het om het zelf te weten.

In principe zijn er vier reglementen:

  • Technisch reglement – hierin zijn alle begrippen binnen het schermen beschreven, zowel in het algemeen als specifiek voor ieder wapen; tevens staan alle situaties omschreven waarbij je tegen een (straf)kaart kunt aanlopen. Met dit reglement heb je het meeste te maken.
  • Materiaal reglement – hierin staat omschreven aan welke eisen je wapen(s) en je kleding dient te voldoen. Hier zul je niet veel mee te maken hebben, maar bij bepaalde wedstrijden (denk aan het NK en NJK, maar ook veel internationale wedstrijden) zul je voor de wedstrijd je materiaal moeten laten keuren. Totdat al je materiaal is goedgekeurd kun je niet deelnemen aan de wedstrijd. Tijdens een wedstrijd kan een scheidsrechter op basis van het materiaalreglement oordelen dat je uitrusting niet voldoet aan de eisen en je verzoeken je wapen of je vest te vervangen.
  • Organisatie reglement – hier heb je nauwelijks mee te maken, maar het specificeert welke persoon welke verantwoordelijkheden bij een wedstrijd heeft. Wil je ergens over protesteren, dan geeft het organisatie reglement aan wie je daarvoor moet hebben. Ook is in dit reglement geregeld wanneer je in de zaal mag zijn en hoe je je daar te gedragen hebt.
  • Doping reglement – je mag geen doping gebruiken dat mag duidelijk zijn. In dit reglement staat hoe dit gecontroleerd wordt en wat de consequenties zijn. Een hele algemene: je mag niet roken in de zaal waar een toernooi gehouden wordt.

De reglementen zijn te downloaden op de site van de KNAS, maar zijn vaak directer – en in de meest recente aanpassingen – op de site van de FIE (Federation Internationale d’Escrime). De Nederlandse vertaling gemaakt door de Vlaamse Schermbond is van recenter datum dan die van de KNAS, deze downloadt je bij de Vlaamse Schermbond (VZW)