Proeflessen

 • Proeflessen worden niet automatisch omgezet in een lidmaatschap. Wil je na afloop van de proeflessen lid worden? Meld dit dan per e-mail aan de secretaris. Je ontvangt dan een betalingsverzoek voor de verenigingscontributie van de penningmeester.
 • De kosten van de proeflessen worden niet met de contributie verrekend.

Lidmaatschap

 • Lidmaatschap van de vereniging wordt – tenzij in overleg anders bepaald (zie seizoensabonnement) – aangegaan voor de duur van een jaar.
 • Het lidmaatschap van de schermvereniging omvat tevens het lidmaatschap van de nationale schermbond KNAS.
 • Lidmaatschap wordt stilzwijgend ieder jaar met een jaar verlengd.
 • Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 december schriftelijk aan de secretaris of penningmeester gemeld te worden. Wordt het lidmaatschap te laat beëindigd dan kunnen kosten in rekening worden gebracht.
 • Beëindiging van het lidmaatschap gedurende het kalenderjaar geeft geen recht op gedeeltelijk restitutie van de contributie. Het bestuur kan hier in individuele gevallen een uitzondering op maken na een schriftelijk en gemotiveerd verzoek daartoe.
 • Nieuwe (jeugd)leden in de leeftijd tot 18 jaar die binnen zes maanden na aanvang van hun eerste lidmaatschapsjaar opzeggen hebben recht op gedeeltelijke restitutie van de betaalde “leskosten” en “zaalkosten”, echter niet op kosten voor het lidmaatschap van de KNAS, de verenigingsbijdrage en de verzekeringsbijdrage.

Seizoensabonnement

 • Het is mogelijk om in overleg met het bestuur, c.q. de penningmeester een seizoensabonnement af te sluiten voor de periodes van 1 januari t/m 31 juli, respectievelijk 1 augustus t/m 31 december van het kalenderjaar.
 • Het bestuur is niet verplicht om een seizoensabonnement met een lid af te sluiten, er moeten duidelijke redenen overlegd zijn voor een dergelijk verzoek.
 • Het seizoensabonnement is bindend voor de periode waarvoor het is afgesloten en op de kosten van het seizoensabonnement vindt geen restitutie plaats.
 • Ongeacht of er sprake is van een seizoensabonnement, de kosten van het lidmaatschap van de KNAS en de verzekeringsbijdrage zullen over het gehele kalenderjaar in rekening gebracht worden. Ook op deze kosten vindt geen restitutie plaats.
 • De administratiekosten voor een seizoensabonnement bedragen 5 euro.
 • Een seizoensabonnement wordt automatisch verlengd op 31 juli en veranderd automatisch in een standaard lidmaatschap op 31 december van het kalenderjaar, tenzij dit één maand van te voren in overleg met het bestuur, c.q. de penningmeester, anders is vastgelegd.
 • De kosten van een seizoensabonnement zijn hoger dan 50% van het normale lidmaatschap.

Contributie

 • De verenigingscontributie wordt in rekening gebracht voor de periode van 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar. Je gaat voor het gehele kalenderjaar een verbintenis aan met de vereniging.
 • Als betalend lid mag je schermen op alle Vívás locaties, desgewenst meerdere keren per week zonder dat hier aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.
 • De hoogte en samenstelling van je verenigingscontributie is afhankelijk van je leeftijd (zie tarieven). In het jaar dat je 12, respectievelijk 18 jaar wordt, val je in een hoger tarief. Kortingen worden toegepast indien meerdere leden van een gezin lid worden van de vereniging.
 • Als je lid wordt gedurende het jaar krijg je korting over de posten “leskosten” en “zaalkosten” afhankelijk van het aantal verstreken maanden. De overige posten zijn vast.