Begeleiders zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de leden van onze vereniging zich prettig en veilig voelen:

  • Begeleiders benaderen de leden op een manier die op geen enkele wijze leden in hun waardigheid zou kunnen aantasten;
  • Begeleiders onthouden zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de leden; hieronder worden ook verstaan aanrakingen en opmerkingen die als seksueel getint ervaren zouden kunnen worden;
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en jeugdige sporters (groepen 1 en 2) zijn onder geen enkel beding geoorloofd.

Begeleiders gaan tijdens trainingen, wedstrijden en reizen respectvol om met de leden en met de ruimtes waarin sporters zich bevinden (kleedkamers, doucheruimtes, etc.) en zorgen dat de leden dit onderling ook doen:

  • Begeleiders hebben de plicht de leden te beschermen tegen schade en (machts)misbruik en zullen er actief op toezien dat de gedragsregels worden nageleefd door iedereen binnen onze vereniging. Indien een begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met onze regels zal zij/hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
  • Begeleiders hebben de plicht in te grijpen bij pestgedrag en fysieke intimidatie.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleiders in de geest hiervan te handelen.

Leden die zich binnen de vereniging niet veilig en/of niet respectvol behandeld voelen kunnen zich wenden tot trainer, bestuur en /of de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging, te weten: Ilja van Buitenen. Wanneer het heel gevoelig ligt kan ook contact opgenomen worden met de vertrouwenscontactpersoon van de KNAS.

Het bestuur zal elke melding van overtreding van onze gedragsregels zeer serieus nemen en gepaste maatregelen treffen.